PRESIDENT OF THKS

 
 
 

 

     
THANA TURAJANE,M.D. AREE TANAVALEE,M.D. THANAINIT CHOTANAPHUTI,M.D.
2014-2016 2012-2014 2010-2012